T.C. İSTANBUL BOĞAZI BELEDİYELER BİRLİĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 

BİRLİĞİN ADI:
MADDE 1 – Birliğin adı: İSTANBUL BOĞAZI BELEDİYELER BİRLİĞİ’dir. Birliğin kısa adı İBBB dir.

BİRLİĞİN MERKEZİ:
MADDE 2 – Birliğin merkezi BEYOĞLU’dur.

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANI VE SÜRESİ:
MADDE 3 – Birliğin faaliyetleri, birliğe üye Belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

BİRLİĞİN KURUCULARI:
MADDE 4 – Birliğin kurucuları şunlardır.
1- Büyükşehir Belediyesi
2- Beyoğlu Belediyesi
3- Beşiktaş Belediyesi
4- Sarıyer Belediyesi
5- Beykoz Belediyesi
6- Üsküdar Belediyesi

BİRLİĞİN AMACI, GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 5 – a) Birliğe üye Belediyeler kanunlarla yapmakla yükümlü oldukları hizmet ve faaliyetler ile diğer görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak ve gerektiğinde bu hizmetleri bizzat ifa etmek.

 • Planlama, konut, finansman, kent yönetimi, kent esenliği ve düzeni, kentsel, sosyal, kültürel ve iktisadi girişimler, tüketicinin korunması ve tüketimin düzenlenmesi, çevre sorunlarının çözümü, turizm ve rekreasyon, kentsel kültür, eğitim ve sanat, üyelerin haklarını savunma ve koruma hizmetleriyle;
 • Su, elektrik, kanalizasyon, çöp, ulaşım, trafik, sağlık, spor, koruma ve yenileme türü fiziki ve sosyal alt yapı hizmetlerini;
 • Yapı ve yapı malzemeleri, kent hizmetleri için gerekli araç ve gereçleri; üretir ve sağlar.
 • Bölgesel gereksinimleri karşılamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur, endüstriyel mal ve hizmetleri üretir; değişik düzeylerde tüketim merkezleri oluşturur ve tüketimi düzenlemek amacı ile gerekli tesisleri kurar ve işletir, üye Belediyelerce yapılacak yatırım ve yardımları kabul ve organize eder.
 • Birlik, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle ya da öteki Belediye Birlikleriyle her alanda şirketler, ortaklıklar, kooperatif-şirketler kurar ve işletir. Döner sermaye oluşturur, tahvil çıkarır.
 • Üye Belediyelere şehircilik ve Belediyecilik konusunda eğitim ve araştırma hizmetleri sunmak için Belediyecilik Eğitim ve Araştırma Merkezi kurar.
 • Üye Belediyeler adına iç ve dış piyasadan araç-gereç, iş makinesi satın alır, ortak araç parkları kurar, iç ve dış kredi imkanlarından yararlanır.
 • Birliğin amacına yönelik her türlü faaliyetler için ön rapor hazırlatmak, tasarımlar yaptırmak ve projeler çizdirmek gerek görüldüğü takdirde proje yarışmaları düzenlemek.
 • Görev alanı içinde tarihi ve tabii çevreyi, su kaynaklarını ve orman varlığını korumak için her tür teşebbüste bulunur, koruma çalışmalarında kurullarla, üniversitelerle, kamu kurum ve kuruluşları ile ve sivil kuruluşlarla işbirliği yapar. Özellikle İstanbul Boğaz’ının kirliliğe karşı korunması için gerekli tedbirleri alır, hava, su, toprak ve deniz kirliliği ile mücadele eder, bu amaçla bölge ölçeğinde proje yapar, yaptırır, çevre kirliliğini karadan, denizden ve havadan kontrol etmek için araçlar alır, ortak arıtma, çöp toplama ve imha tesisleri kurar, kurdurur, işletir, işlettirir.
 • Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görev konularına giren işleri yürütmek için başta Anayasa olmak üzere belediye mevzuatının belediyelere tanıdığı her tür türlü yetkiye haizdir. Buna dayalı olarak, birlik taşınır, taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, satar, ortaklaşa kullanır, araştırmalar ve projeler yaptırır, danışma ve planlama grupları oluşturur.
 • Gazete, dergi, broşür çıkarır, kültürel çalışmalar yapar. Uluslararası kuruluşlarla amaçları doğrultusunda ilişki ve işbirliği kurar ve bu kuruluşlara katılır.

b) Birliğe üye belediyeler, belediye sınırları içerisinde yararına olabilecek sosyal, kültürel, sportif, şans; ticaret ve turistik hizmetleri, devletin karşılıksız ve özel yardımlarıyla, gönüllü halk katkılarına dayalı olarak dengeli ve koordineli bir gerçekleştirmek,

c) Birlik faaliyet sahası içerisinde kurulmuş ve yeni kurulacak resmi dairelerin ödeneklerinin zamanında temin edilmesi veya ödenek yetersizliği sebebiyle ortaya çıkacak hizmet aksaklıklarının bertaraf edilebilmesi için gerekli mal ve hizmetlerin ilgili dairelere tahsisinin sağlanması.

d) Yapılması ve yerine getirilmesi birlik meclisinin salt çoğunluğu ile karara bağlanan işlerle, kanunlar vesair mevzuatın birliğe yüklediği diğer görevleri yerine getirmek birliğin faaliyetlerindendir.

e) Birliğin yetkili organları tarafından birliğin imkanları da dikkate alınmak suretiyle, birlikçe icrasına karar verilen işler ve hizmetlerle ilgili hak görev ve yetkiler, kararın muhteviyatına göre kısmen veya tamamen üye mahalli idarelerce birliğe devir ve tevdi olunmuş sayılır.

f) Birliğin faaliyet sahası içinde yeni inşa edilecek yerleşim birimleri, yeşil alanlar, konut alanları, yeni yapılacak imar planları inşa, tesis ve tefriş etmek, bunların temin ve tadilat işlerini yapmak ve yaptırmaktır.

BİRLİĞİN ORGANLARI:
MADDE 6 – Birliğin Organları şunlardır;
1-Birlik Meclisi
2-Birlik Encümeni
3-Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU:
MADDE 7 – Birlik Meclisi Belediye Meclislerinin kendi üyeleri arasından gizli oyla  seçecekleri 2 (iki)’şer üyeden teşekkül eder. Asıl üye sayısı kadar ayrıca yedek üye seçilir.
Üyeliği üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler.

BİRLİK MECLİSİNİN TABİİ VE GÖZLEMCİ ÜYELERİ:
MADDE 8 – Birliğe üye Belediyelerin Başkanları veya Belediye Başkanlığına resmen vekalet edenler (aynı zamanda birlik meclisi üyesi olmamak ve vekalet belgesini Birlik Meclisi Başkanına belgelendirmek kaydıyla) Birlik Meclisinin tabii üyesidir.
Birliğe üye olmayan Belediye Başkanları ise Birlik Meclisinin Gözlemci üyeleridir. Tabii üyeler seçilmiş üyeler gibi, Birlik Meclisinin karar ve oylamalarına katılırlar. Gözlemci üyeler ise Birlik Meclisinde Birliğin gündemine ilişkin görüşlerini açıklarlar. Ancak Meclisin kararına ve oylamalarına katılamazlar.

BİRLİK MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 9 – Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Encümen üyelerini seçmek,
 2. Çalışma plan ve programını, stratejik planı karara bağlamak,
 3. Birliğin bütçe ve kesin hesabını görüşüp karara bağlamak,

      Bütçenin program ve alt programları arasında aktarma yapmak.
Ek ve olağanüstü ödenek vermek.

 1. Birlik Başkanı tarafından hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait çalışma     programlarını incelemek ve kabul etmek. Çalışma raporu, meclis üyesi sayısının üçte iki çoğunluğu ile yeter görülmez ise Birlik Başkanı hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. maddesine göre işlem yapılır. Birlik Başkanlığı, Vali ve Kaymakam tarafından yürütüldüğü takdirde bu hüküm uygulanmaz.
 2. Birlik personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılması hakkında İçişleri Bakanlığı’na teklifte bulunmak, birlik teşkilatına dair kadroların kurulmasına karar vermek.
 3. Birliğe üye mahalli idarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma payı oranının gerektiğinde arttırılmasına karar vermek, aşan ikraz ve istikrazları karara bağlamak.
 4. Birlik adına alınan ve süresi bir yılı aşan ikraz ve istikrazları karara bağlamak.
 5. Taşınmaz malların alım, satım ve trampasına karar vermek,
 6. Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak,
 7. Birlik Başkanının birlik hizmet ve faaliyetleri ile ilgili konulardaki önerileri görüşüp karara bağlamak,
 8. On yıldan fazla süreli veya yıllık 100- (yüz) YTL’ den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmelerine izin vermek,
 9. Birliğe üye Belediyenin Başkanları ve Meclis Üyeleri ulusal ve uluslararası seyahatler yapabilirler,
 10. Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, milletlerarası ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak iş birliği konusunda inceleme yapmak ve bilgi almak üzere yurt dışı ve yurt içi seyahatler yapar,
 11. Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri incelemek ve kabul etmek.
 12. Ana Tüzükte değişiklik yapılmasına karar vermek,
 13. Birliğin feshine karar vermek,
 14. Birbirini takip eden üç toplantıya mazaretli olmaksızın katılmayan meclis üyelerinin istifa etmiş sayılmasına karar vermek,
 15. Başkan tarafından mecliste görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak,
 16. Meclis, Birlik faaliyetlerine bilimsel katkıda bulunmak üzere Danışma Meclisi kurabilir, Danışman tayin edebilir.
 17. Birlik yatırımlarının yap işlet veya yap işlet devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
 18. Birlik Başkanlık divanı birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini  seçmek.
 19. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
 20. Birlik başkanı ile birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 21. Birlik çalışma yönetmeliğini kabul etmek.

 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI:
MADDE 10-  Mahalli idareler genel seçimini müteakip meclis İstanbul Valisinin çağrısı üzerine 10 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak ilk 2 yıl için meclis başkanı 1. ve 2. başkan vekili ile 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk 2 yıl için görev yapar. 2 yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

BİRLİK MECLİSİNİN TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI:
MADDE 11 – Birlik Meclisi her yıl Nisan ve Kasım aylarında olağan olarak Birlik Merkezinde toplanır. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısının 4/1 ‘inden az olamaz. Meclis Başkan ve Meclis üyelerinin 3/1 inin veya üye Mahalli İdare meclislerinin talebi üzerine olağan üstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisab sağlanamazsa Başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının 4/1 inden az olamayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu nisab meclis üye tam sayısının 4/1 inden az olamaz. Olağan üstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

BİRLİK MECLİSİ KARARLARININ KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:
MADDE 12 – Birlik Meclisince alınan kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü Meclis Kararlarını 5 gün içerisinde geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Birlik Başkanı Meclisin kararı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Kesinleşen meclis kararları 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İstanbul Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.  

BİRLİK MECLİSİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:
MADDE 13-  26 /11/2010 Tarihli meclis kararı ile tüzükten çıkarılmıştır.

İHTİSAS KOMİSYONLARI:
MADDE 14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı 5’i geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birlik faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurulabilir ve sayısı 5’i geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞU:
MADDE 15– Birlik Encümeni; Birlik Başkanı ve Meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl süre için seçeceği en fazla 3 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Seçilecek encümen üyeleri farklı belediyelerden olmalıdır. Birlik Başkanı encümeninde başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev Başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü ve görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

BİRLİK ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 16 – Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Birlik Başkanı tarafından hazırlanan bütçenin ilk incelemesini yapmak,
 2. Bütçe kesin hesabı hakkında görüş bildirmek,
 3. Bütçenin faaliyet-proje dahilindeki harcama kalemleri arasında aktarma yapmak,
 4. Birliğin yıllık çalışma ve yatırım programını hazırlamak ve Meclisin görüşüne sunmak,
 5. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
 6. Kanunlarda ön görülen cezaları vermek.
 7. 2000 YTL kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
 8. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
 9. Diğer kanunlarda öngörülen konularda karar vermek.

BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTI VE KARAR NİSABI:
MADDE 17 – Birlik Encümeni ayda en az 1 defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik olduğu halde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir
Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri Başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.
Encümene havale edilen konular 1 ay içinde görüşülerek kararı bağlanır.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

BİRLİK BAŞKANLIĞI:
MADDE 18 – Birlik Meclisi Birliğin kuruluşundan veya Mahalli İdareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte 2 yıl için birlik başkanını seçer. 2 yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanı da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10. maddesindeki usullere göre seçer.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:
MADDE 19- Birlik Başkanı birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir.
Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. Yetkili organların kararını almak şürtıyla sözleşme yapmak.
 8. Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
 9. Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
 10. Birlik personelini atamak.
 11. Birliği denetlemek.
 12. Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 14. Birliğin ita amirliğini yapmak.

Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye kanununun Belediye Başkanlığının görev devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermekle ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ:
MADDE 20-
Teşkilat;
Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile teknik işler biriminden oluşur. Bu birimler gerektiğinde tek görevli tarafından da yürütülebilir.

BİRLİK PERSONELİ
MADDE 21 – Birlik Müdürünü, Birim Amirlerinin ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak, birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir. Birlik personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 23 Haziran 1987 tarihli, 19496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara göre, Birlik Başkanınca atanır ve Birlik Meclisinin onayına sunulur.

BİRLİK MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ:
MADDE 22- Birlik Müdürü birliğe ait hizmetleri başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.
Birlik başkanı hangi işleri birlik müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

MALİ HÜKÜMLER

BİRLİĞİN GELİRLERİ:
MADDE 23 – Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
 2. Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı hizmetler
 3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
 4. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka surette değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 5. Kira ve faiz gelirleri.
 6. Bağışlar.
 7. Diğer gelirler.
 8. Yerel yönetimlere ayrılan fonlardan yapılan karşılıksız yardım ve bağışlar.

ı-    Birliğin ortaklık ve işletmelerinden elde ettiği gelirler.

BİRLİĞİN GİDERLERİ:
MADDE 24 – Birliğin giderleri şunlardır:

 1. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 2. Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
 3. Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler
 4. Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 5. Faiz borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
 6. Dava takip ve icra gelirleri.
 7. Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
 8. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
 9. Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
 10. Diğer giderler.

BİRLİĞİN ÜYELERİNİN FAALİYET GİDERLERİNE KATILIM PAYLARI :
MADDE 25- Birliğe Üye Belediyeler her yıl  bütçelerinin bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamının en az %01.0 (Binde bir) ini  birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

BİRLİK BÜTÇESİ:
MADDE 26 – Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.   

BİRLİK BÜTÇESİNİN KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:
MADDE 27 – Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 inci maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

ÜST YÖNETİCİ:
MADDE 28- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

HARCAMA YETKİLİSİ:
MADDE 29- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

ÇALIŞMA PROGRAMI:
MADDE 30 –Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

BİRLİĞİN ALIM, SATIM, İHALE VE HESAP İŞLERİ:
MADDE 31- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ve 5081 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun ve Sayıştay Kanununa tabidir.

BİRLİĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:
MADDE 32- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

BİRLİĞİN ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU:
MADDE 33- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.
Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye Belediye tüzel kişiliğini bağlamaz.

YÖNETMELİK YAPILMASI:
MADDE 34- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12 inci maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

BİRLİĞE KATILMA:
MADDE 35 – Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve Valinin onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

BİRLİKTEN AYRILMA:
MADDE 36- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 37- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Vali onayı ile gerçekleşir.
BİRLİĞİN TASFİYESİ:
Madde 38- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları onarında dağıtılır.

YÜRÜTME :
MADDE 39 – Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

 
 
 
 
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Haberleri